AVÍS LEGAL

 

1. Informació legal i aceptación

Els términos i condicionis recogidos en el present Avís Legal regulan ho uso del Lloc Web (en adelante, el “Lloc Web”) que Codorniu, S.La. (en adelante, “CODORNIU”) posa a la disposició dels Usuaris que accedeixin al seu Lloc Web (en adelante, el “Usuari” el “Usuaris”) amb la finalidad de proporcionarles informació sobre els servicis, actividades, cursos, visites a les bodegas, entre altres, ofertados per CODORNIU. Codorníu, S.La. amb CIF número A08014953, té el seu domicili social en Avda. Jaume de Codorníu s/n. Sant Sadurní d´Anòia, Barcelona, 08770, i ser inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Prenc 23.827, Folio 45, Hoja B-62.284. Si desea contactar amb CODORNIU pot utilitzar la direcció de correo postal arriba indicada, el si ho prefereix la través del correo electrónico La utilització del Lloc Web pels Usuaris implica la aceptación de totes les condicionis incloses en aquest Avís Legal. Els Usuaris deuen leer atentament ho Aviso Legal present en el Lloc Web en cadascuna de les ocasiones en que es propongan utilitzar el mateix, ja que aquest pot sofrir modificaciones sense previ avís. Algun servicis del Lloc Web accessibles prepara els Usuaris sent sometidos la condicionis generales de contractació, condicionis particulares, reglamentos és instrucciones que, en el seu cas, substitueixen, completen i/el modifiquen els present términos i condicionis, i que deuran ser acceptades pels Usuaris abans de realizarse la prestació del servici corresponent. A l'accedir al Lloc Web, l'Usuari declara ser major de edad, conforme a la legislación espanyola i disponer de la capacidad jurídica requerida prepara vincularse per les disposiciones del present Avís Legal. L'accés a i/el la utilització de dichos servicis i contenidos expressa l'entera i incondicional aceptación de les condicionis particulares en la versió publicada per CODORNIU en el moment en que es produeixi dicho accés i/l'utilització. Els possible que, al llarg de la prestació dels servicis incluidos en el Lloc Web, es modifiqués ho nomeni del domini bajo el cual dichos servicis es prestan. Pel tant, els Usuaris coneixen i accepten aquesta posibilidad, permaneciendo en tal cas completament vigente les obligaciones acceptades pels Usuaris i CODORNIU en funció del establecido en aquest document.

 

2. Condicionis d'ús dels contenidos i servicis

Ho uso del Lloc Web i el seu contenido ets totalment voluntari i bajo la responsabilidad de l'Usuari. L'accés al Lloc Web els gratuït salvo en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicaciones suministrada pel proveedor d'accés contratado per l'Usuari. Els Usuaris únicamente podran accedir als contenidos mediante els medis el procediments que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en el Lloc Web l'es utilitzin habitualment en Internet prepara hagués fi, sempre que no impliquin la violació de derechos de propiedad intel·lectual l'industrial l'impliquin algun tipo de daño prepara el Lloc Web i/el la seva informació el servicis ofrecidos. Els Usuaris s'obliguen a usar els contenidos i servicis de forma diligente, legal, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a título merament enunciatiu i no exhaustiu a abstenerse de: la. utilitzar els contenidos i servicis de forma que produeixin el puguin produir efectes i/l'amb fines contraris a la llet, a la moral i a les bones costums generalmente acceptades l'a el orden público; b. transmetre el difondre informació, donats, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, arxius de so i/el imagen, fotografies, grabaciones, software, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar el que indueixi actuaciones delictives, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentes el, en general, contràries a la llet, a la moral i bones costums generalmente acceptades l'a el orden público; c. reproduir, copiar, el distribuir els contenidos, así com permetre l'accés del público als mateixos a través de qualssevol modalidad de comunicació pública, el transformarlos el modificarlos, la menys que es conti amb l'autorització del titular dels corresponent derechos el ello resulti legalment permitido; d. vulnerar derechos de propiedad intel·lectual l'industrial pertenecientes la CODORNIU l'a terceros; és. utilitzar els servicis i contenidos de manera que pugui suponer un perjuicio el sobrecàrrega prepara el funcionament del Lloc Web; f. realitzar transacciones fraudulentes el que puguin facilitar conductas ilícitas el fraudulentes de qualssevol tipo, i g. emplear els contenidos i servicis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web amb qualsevol tipo de finalidad publicitària i, en especial, prepara remitir publicidad, comunicaciones amb fines de venta directa l'amb qualsevol altra classe de finalidad comercial, mensajes no solicitados individualizados el dirigidos a una pluralidad de persones, así com de comercializar el divulgar de qualsevol modo dicha informació. Els Usuaris respondran pels daños i perjuicios de tota naturalesa que CODORNIU pugui sofrir, directa l'indirectament, com consecuencia del incumplimiento de qualsevol de les obligaciones derivades d'aquest Avís Legal el de la llet en relació amb la utilització del Lloc Web.

 

3. Solicitud de contractació

Cuando un Usuari vulgui sol·licitar el servici ofrecido la través del Lloc Web, deurà cumplimentar un cuestionario a través del cual se li sol·licitaran una sèrie de donats personales al objeto d'obtenir informació sobre la actividad que l'Usuari pretén reservar, els servicis que serien requeridos per parteix de CODORNIU i detalls relatius a la fecha i hora en la que es pretén realitzar la actividad seleccionada. Así, una vegada cumplimentado el corresponent cuestionario i analitzada la seva solicitud, CODORNIU es posarà en contacte amb l'Usuari pel método que ha indicado preferent prepara procedir a concretar últimos detalls i ofrecerle el servici solicitado. En aquesta fase de solicitud de contractació, en el relatiu a la recogida i tratamiento de donats de caràcter personal per parteix de CODORNIU, s'estarà novament al establecido en la Cláusula 8 d'aquest Avís Legal.

 

4. Exclusió de garanties i responsabilidad

CODORNIU es reserva el derecho a interrompre l'accés al Lloc Web, así com la prestació de qualsevol el de todos els contenidos que es prestan la través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sea per motius técnicos, de seguridad, de control, de manteniment, per fallos de subministrament eléctrico el per qualsevol altra causa fundada. En consecuencia, CODORNIU no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad del Lloc Web ni dels contenidos, pel que la utilització dels mateixos per parteix dels Usuaris s'enduu a extrem per la seva pròpia conta i riesgo, sense que, en cap moment puguin exigirse responsabilidades per la discontinuidad el falta de disponibilidad dels seus servicis. CODORNIU no serà responsable en cas de que existeixin interrupciones del servici, demoras, vas errar, mal funcionament del mateix i, en general, altre inconvenient que tengan el seu origen en causes que escapen del control de CODORNIU, i/el degudes a una actuació dolosa el culposa dels Usuaris i/el tengan per origen causes de Força Major. Sense perjuicio del establecido en el artículo 1105 del Código Civil, s'entendran incluidos en el concepte de Força Major, además, i a l'efecte de les present condicionis generales, todos aquells acontecimientos acaecidos fora del control de CODORNIU, tales com: fallo de terceros, operadores el compañías de servicis, actos de Govern, falta d'accés a redes de terceros, actos o omisiones de les Autoridades Públicas, aquells altres producidos dino consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. i ho ataqui de hackers, crackers o uns altres terceros a la seguridad el integridad del sistema informático. En qualsevol cas, sea cual fuere el seu causa, CODORNIU no assumirà responsabilidad alguna ja sea per daños directes l'indirectes, daño emergente i/el per lucro cesante. CODORNIU exclou qualsevol responsabilidad pels daños i perjuicios de tota naturalesa que puguin deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad i/el actualidad dels contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, poguts la disposició el recibidos, obtenidos l'a els que s'hagi accedido a través del Lloc Web, ni tampoc pels contenidos prestados o ofertados per terceras persones el entidades. CODORNIU tractarà en l'amidada del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació alojada en el Lloc Web que no compleixi amb les mínimas garanties de veracidad. No obstante quedarà exonerada de responsabilidad pel seu no actualització el rectificació así com pels contenidos i informaciones vertidos en la mateixa. CODORNIU no es responsabiliza pel contenido de la informació recogida en el Lloc Web, así dino per aquelles opiniones, comentaris, apreciaciones el qualsevol altra manifestació recogida en el mateix que no sean emeses directament per CODORNIU. CODORNIU exclou qualsevol responsabilidad pels daños i perjuicios de tota classe que puguin deberse a la presència de virus l'a la presència d'altres elements lesius en els contenidos que puguin produir alteració en els sistemes informáticos, así com en els documents el sistemes almacenados en els mateixos. CODORNIU no es hace responsable dels contenidos, cualesquiera que sean els mateixos, que els Usuaris envíen la CODORNIU per medi del Lloc Web, per medi del servici de correo electrónico el per qualsevol altre mig, sent per tant imputable als Usuaris qualssevol responsabilidad dimanante dels contenidos enviados pels mateixos. CODORNIU no es hace responsable per la utilització que els Usuaris realitzin del Contenido del Lloc Web, así com de qualsevol altre material contenido en el Lloc Web, que pugui suponer una violació de qualsevol tipo de norma, nacional l'internacional, dels derechos de propiedad intel·lectual l'industrial el qualsevol altre derecho de terceros. D'igual forma, no es hace responsable dels possibles vas errar de seguridad que es poguessin produir pel hecho d'utilitzar versiones de navegadores no actualitzades, el de les consecuencias que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sea per configuració inadecuada, presència de virus informáticos el qualsevol altra causa ajena la CODORNIU.

 

5. Enllaços a terceros (enllaços sortint)

El servici d'accés al Lloc Web pot incloure dispositius técnicos d'enllaç, directoris i incluso instruments de búsqueda que permeten als Usuaris accedir a llocs web d'Internet (en adelante, “Llocs Enlazados”). En aquests casos, CODORNIU actua com prestador de servicis de conformidad amb el artículo 17 de la Llet 34/2002, d'11 de julio, de Servicis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrónico (en adelante, la “LSSI”) i només serà responsable dels contenidos i servicis suministrados en els Llocs Enlazados en l'amidada en que tenga conocimiento efectiu de la ilicitud el de que puguin lesionarse bienes el derechos de terceros i no hagi desactivado ho enllaci amb la diligencia deguda. En el suposat de que els Usuaris considerin que existeix un Lloc Enlazado amb contenidos ilícitos el inadecuados podran comunicárselo la CODORNIU a la direcció de contacte señalada en el primer apartado d'aquest Avís Legal, indicant: la. del comunicant: nom, direcció, número de teléfono i direcció de correo electrónico; b. una descripció dels hechos que revelen el caràcter ilícito el inadecuado del Lloc Enlazado; i c. una declaració expressa de que la informació continguda en la comunicació ets exacta. En cap cas aquesta comunicació conlleva l'obligació de retirar el corresponent enllaç, ni supone, según el dispuesto en la LSSI, ell conocimiento efectiu de les actividades i/el contenidos indicados pel comunicant. En cap cas, l'existència de Llocs Enlazados deu presuponer l'existència de acuerdos amb els responsables el titulares dels mateixos, ni la recomanació, promoció l'identificació de CODORNIU amb les manifestaciones, contenidos el servicis proveídos. CODORNIU no coneix els contenidos i servicis dels Llocs Enlazados i per tant no es hace responsable pels daños producidos per la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, errada és inutilidad dels contenidos i/el servicis dels Llocs Enlazados ni per qualsevol altre daño que no sea directament imputable a CODORNIU, salvant en el previst en el mencionado artículo 17 de la LSSI. Si els Usuaris decideixen visitar i/l'utilitzar qualsevol els Llocs Enlazados, ho hauran pel seu conta i riesgo, i tindran que prendre les amidades de protecció oportunes contra virus o altres elements dañinos.

 

6. Enllaços al lloc web (enllaços entrants)

No s'autoritza a terceros a introduir enllaços desde les seves pròpies páginas web al Lloc Web salvant consentiment exprés de CODORNIU. En ell caso de que s'autoritzi a un tercero utilitzar ho enllaci, aquest ús s'haurà respetando les limitaciones i finalidades previstes en la pròpia autorització. CODORNIU podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necesidad d'aportar les raonis de dicha solicitud, que s'elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, después del cual el responsable de la página web enlazante deurà procedir d'immediat a la seva eliminació.

 

7. Propiedad intel·lectual i industrial

La totalidad dels contenidos del Lloc Web, entenent per aquests a título merament enunciatiu els textos, fotografies, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links, dominis, marques i altres contenidos audiovisuales el sonors, así com el seu diseño gráfico i códigos fuente, són de l'exclusiva propiedad de CODORNIU el de terceros, cuyos derechos en el seu cas reconeix CODORNIU, i sent sujetos a derechos de propiedad intel·lectual i industrial protegidos per la legislación nacional i internacional. Queda estrictament prohibida la utilització de qualsevol dels elements objeto de propiedad industrial i intel·lectual amb qualsevol tipo de finalidad, en especial comercial, así com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació el descompilación, salvant autorització expressa per escrit per parteix del titular dels mateixos. La infracció de qualsevol dels citados derechos pot constituir una vulneració de les present disposiciones, así com una acció constitutiva de delito tipificada en els artículos 270 i següent del Código Penal.

 

8. Política de privacidad i protecció de donats de caràcter personal

Qualsevol donat de caràcter personal que els Usuaris facilitin durante ho uso del Lloc Web serà tratado conforme a nostra Política de Privacidad present en el apartado següent. Els Usuaris deuen leer i acceptar dicha Política de Privacidad abans de facilitar els seus donats personales la CODORNIU. 9. GENERALIDADES Qualsevol cláusula el disposició del present Avís Legal que sea el devenga il·legal, inválida el inexigible serà exclosa del mateix i serà considerada inaplicable en el que alcance la tal ilegalidad, invalideu el inexigibilidad, i serà substituïda per una altra que es asemeje el més possible a l'anterior, però no afectarà el perjudicará a les restantes disposiciones, les cuales quedaran al margen de qualsevol cláusula el disposició il·legal, inválida el inexigible i permanecerán pel contrari amb omple vigencia i efecte. CODORNIU exclou qualsevol tipo de garantia, i, per tant, queda lliuri de total responsabilidad derivada dels punts expresados amb anterioridad, así com d'altres aspectes que poden no ser contemplados en el present document. 10. LLET APLICABLE I JURISDICCIÓN La relació entre CODORNIU i l'Usuari es regirá per la normativa espanyola vigente i qualsevol controversia se sotmetrà als Juzgados i Tribunales del domicili de l'Usuari.

 

 

BENVINGUT A

logo

T'atreveixes a viure una vida que vulguis celebrar?

En prémer el botó acceptes la nostra política de privadesa. Has de confirmar que compleixes els requisits que estableix la llei al teu país. Aquesta pàgina exposa dades sobre la responsabilitat davant del consum Wine in moderation.