Condicions de Contractació


1) Objecte i àmbit d’aplicació


Aquestes Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre Codorníu, SA (en endavant, Codorníu i/o la Companyia) i vostè (en endavant, el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga en línia de la Companyia.

CODORNÍU és una companyia espanyola, registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Full B-62.284, Tom 23.827, Foli 45, amb número de CIF A-08014953 i domicili social a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Avinguda Jaume Codorníu sense número.

Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través del web haurà de ser comunicada a l'adreça de correu electrònic: [email protected].2) Exclusions


Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors d'edat.

Així mateix, els productes oferts per Codorníu a través de la botiga en línia de la Companyia no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.3) Acceptació i prova d’acceptació


L'adquisició dels productes s'ha de fer a través de l'activació del botó COMPRAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l'acceptació total d’aquestes Condicions Generals amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les Condicions Generals amb posterioritat.

CODORNÍU remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes Condicions Generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans de transcorregudes 24 hores des de la compra.

Codorníu l’informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.

En cas que el Client cometés un error en enviar les dades, podrà modificar-les en l'apartat d'Atenció al Client, trucant al 902 10 28 23, o escrivint a [email protected]. Si la dada modificada es refereix a l'adreça postal on el Client ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, i sempre que el producte no hagi estat ja enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, el Client haurà d'esperar que el lliurament es faci efectiu, i iniciar després els tràmits de devolució oportuns, segons es detalla en l'apartat 4.4. següent.4) Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment


4.1 Preus


Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda, incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i els altres impostos que puguin correspondre.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

Codorníu es reserva el dret d'efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

Les despeses d'enviament corresponents sempre s'indiquen en la comanda.4.2 Forma de pagament


Una vegada que el Client hagi confirmat l'adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l'import indicat. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents:

- Mitjançant la passarel·la de pagament de l'entitat "La Caixa".

- Mitjançant PayPal (podrà pagar amb el seu compte PayPal o amb la seva targeta de dèbit o crèdit).

- Contra reembossament (que té un cost addicional de 3 € que vindrà detallat en el moment de la selecció d'aquesta forma de pagament)

- La transferència bancària és una forma de pagament exclusivament habilitada per a empreses.

Amb la finalitat que Codorníu pugui dur a terme les gestions oportunes, el Client notificarà a Codorníu, al més aviat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. La notificació podrà realitzar-la a l'adreça de correu electrònic o trucant al número de telèfon abans indicat.4.3 Lliurament


Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que el Client indica, en un termini de 24 - 72 hores laborables per a lliuraments a la Península Ibèrica, i de 7 dies per a les Illes Balears i estranger per als productes en estoc. La prestació dels serveis s'efectuarà de dilluns a divendres, quedant exclosos del còmput temporal els dies festius de la localitat de destinació.

Per a aquelles comandes que incloguin ampolles personalitzades, el termini de lliurament és de 10 - 15 dies laborables.

Per al lliurament de packs que incloguin una espatlla ibèrica, per tal de garantir-ne la qualitat el lliurament serà realitzat directament pel proveïdor, raó per la qual el termini de lliurament pot variar respecte al dels vins.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb Codorníu a través de la secció de Contacte de la pàgina web.

En cas d'incompliment del termini de lliurament, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili del destinatari, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reembossaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o d’altres no imputables al transportista. Així mateix, s'eximeix de responsabilitat en els casos d'incompliment de termini de lliurament en enviaments a les Balears o enviaments internacionals per causes alienes al transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i/o descàrrega...).4.4 Desistiment


Codorníu garanteix al Client la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment, sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament, o abans que s'hagi començat a produir en el cas de les ampolles personalitzades. En cas contrari, haurà d'esperar a rebre la comanda per tramitar-ne la devolució.

El Client disposarà d'un termini de set dies hàbils des de la formalització de la compra per a resoldre el contracte.

El Client comunicarà a Codorníu, dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercir el dret de desistiment del contracte.

La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa per Codorníu, corrent el Client amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Codorníu, llevat de les ampolles personalitzades, sempre que els productes no hagin estat oberts, usats i conservin el seu precinte o embalatge original. El cost de devolució serà calculat i comunicat a través del nostre canal d'Atenció al Client. No ens fem responsables dels paquets que no arribin al seu destí, pel que li recomanem utilitzar la nostra assegurança servei de rastreig per a les devolucions.

Després de la comprovació de l'estat del producte, es retornarà l'import mitjançant la mateixa modalitat de pagament emprada pel client. Tramitarem la devolució el més aviat possible. No obstant això, durant períodes d'alta activitat, la devolució pot trigar entre 7 i 15 dies hàbils a tramitar-se.

Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de Codorníu, se li lliurarà el producte correcte recollint l’anterior sense cap càrrec addicional per al Client.

Si un producte hagués arribat al client trencat, malmès o en males condicions, Codorníu es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat sense càrrecs addicionals.

Per a qualsevol reclamació o consulta, pot posar-se dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].5) Idioma


L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Codorníu i el Client serà el castellà, català o anglès, en funció de l'idioma seleccionat a la web.6) Responsabilitats de Codorníu


CODORNÍU garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web. Queden garantits tots els drets que la legislació vigent concedeix als consumidors i usuaris.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions Generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.7) Responsabilitats del Client


El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Productes i Serveis, sense contravenir la legislació vigent ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a Codorníu producte de la incorrecció d’aquelles dades.8) Dades personals


Codorníu tractarà les dades que faciliti el Client de conformitat amb la Política de Privacitat, que es pot consultar al link següent: Ver Política de Privacidad9) Jurisdicció i Llei aplicable


En cas de conflictes en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d'acord amb la normativa aplicable seran competents els Jutjats del lloc de compliment de l'obligació o els del domicili de la part compradora.

En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).