Codi ètic de Raventós Codorníu1. INTRODUCCIÓ

Aquest Codi de Conducta descriu la línia d'actuació que la Companyia espera dels empleats de RAVENTÓS CODORNÍU en el desenvolupament de les seves funcions tant a Espanya com en qualsevol de les seves filials a l'estranger. RAVENTÓS CODORNÍU inclou totes les empreses integrants del Grup Codorniu, que estaran subjectes al compliment d'aquest Codi.

El seu contingut està delimitat pel marc legislatiu nacional i internacional en què l'empresa desenvolupa les seves activitats, i per la determinació del Consell d'Administració d’UNIDECO de ser percebuts pels seus clients a nivell mundial com a una organització excel·lent.

Es considera un deure de tots els empleats de RAVENTÓS CODORNÍU el compliment de les disposicions d'aquest Codi, raó per la qual, en cas que tingueu algun dubte sobre ell, poseu-vos si us plau en contacte amb el Comitè Ètic.2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Codi Ètic de RAVENTÓS CODORNÍU constitueix una declaració expressa dels valors, principis i pautes de conducta que han de guiar el comportament totes les persones del Grup en el desenvolupament de la seva activitat professional, garantint l'aplicació col·lectiva dels compromisos del Grup i la integració de tot el personal de l'empresa en la cultura corporativa. En concret, el Codi Ètic té per objecte:

- Desenvolupar els models i pautes de comportament professional, ètic i responsable de totes les persones que componen RAVENTÓS CODORNÍU en l'exercici de la seva activitat.

- Prevenir la comissió de comportaments delictius i de qualsevol comportament il·lícit de les persones obligades per aquest Codi en l'exercici de la seva activitat professional.

- Establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per a garantir-ne el compliment.

El Comitè Ètic és competent per a rebre les denúncies relacionades amb infraccions del Codi Ètic, tot garantint la confidencialitat a tots aquells que les formulin i el respecte a les persones presumptament implicades, i analitzarà exhaustivament els possibles incompliments del Codi.

L'àmbit d'aplicació d'aquest Codi abasta totes les entitats que formen part de RAVENTÓS CODORNÍU i a totes les persones que les integren.

En establir relacions de negocis amb altres empreses o professionals es tindrà en compte, com un dels criteris de selecció, que assumeixin uns principis de comportament i de gestió similars als enunciats en aquest Codi.

El Codi Ètic servirà de pauta general per a resoldre determinades situacions a les quals el professional s’enfronti, no només mentre subsisteixi la seva relació laboral amb alguna de les entitats integrants del Grup, sinó també, en determinades circumstàncies, un cop extingida dita relació per qualsevol causa.3. VALORS CORPORATIUS I PRINCIPIS BÀSICS DE COMPORTAMENT

El Codi Ètic constitueix un dels elements principals de la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa de RAVENTÓS CODORNÍU i és la via per al desenvolupament dels seus valors corporatius, que es relacionen tot seguit:

3.1. Valors corporatius

RAVENTÓS CODORNÍU promou internament cinc valors corporatius que nosaltres anomenem CEPA ("C" de Col·laboració, "E" d'Esforç, "P" de Passió i "A" d'Apertura) que reflecteixen la personalitat compartida de tot l'equip humà.

3.2. Principis bàsics de comportament

3.2.1. Responsabilitat

Tots els professionals de les empreses de RAVENTÓS CODORNÍU tenen la responsabilitat de complir aquest Codi, i els responsables d'aquestes empreses han de resoldre qualsevol dubte que sorgeixi en relació amb ell.

3.2.2. Respecte a la legalitat

Totes les persones que treballen a RAVENTÓS CODORNÍU mantindran un estricte respecte a la normativa legal vigent en el desenvolupament de les seves activitats professionals, tant a Espanya com a l'estranger.

Cap ordre que contravingui el que disposa una norma jurídica ha de ser obeïda, i els empleats, de forma confidencial, poden posar en coneixement del Comitè Ètic l'existència d'aquest tipus d'ordres.

Tota persona obligada per aquest Codi que resulti imputada en un procediment penal per una activitat relacionada amb la seva activitat professional n’ha d'informar amb diligència el Comitè Ètic.

3.2.3. Integritat

Totes les persones del Grup hauran d'exercir la seva activitat amb objectivitat i professionalitat en qualsevol posició i àmbit de responsabilitat, actuant sempre amb integritat moral i bona fe cap a qualsevol membre de l'organització o tercer.

3.2.4. Respecte als Drets Humans

RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a respectar tots els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes pels acords internacionals i els sistemes jurídics dels països en què desenvolupa la seva activitat, i evitarà col·laborar amb aquelles organitzacions que els vulnerin.4. PAUTES/NORMES DE CONDUCTA

4.1. Pautes de conducta de caràcter general

4.1.1. Foment de la reputació del Grup

RAVENTÓS CODORNÍU compta amb una sòlida reputació gràcies a la seva dilatada experiència i a un equip de persones solvent i lleial al Grup, compromès amb els valors i el saber fer que conformen la cultura centenària de RAVENTÓS CODORNÍU.

Tots i cadascun dels seus integrants participaran en la tasca d'enfortir el nom del Grup, i sobre tots plegats recau la responsabilitat de vetllar per la reputació del Grup i de no actuar en contra dels seus interessos.


4.2. Relació amb i entre les persones del Grup

4.2.1. Entorn de treball

RAVENTÓS CODORNÍU s'esforça per a crear entorns de treball on imperin la confiança i el respecte a la dignitat de les persones, la cordialitat i l'esforç del treball en equip, i cadascun dels integrants de RAVENTÓS CODORNÍU contribuirà a mantenir aquest ambient de treball.

4.2.2. Igualtat d'oportunitats i no discriminació. Prevenció de l'assetjament

RAVENTÓS CODORNÍU garanteix la igualtat d'oportunitats i es compromet a posar els mitjans per contribuir al desenvolupament professional i personal de tots els seus empleats. No permetrà cap tipus de discriminació per motius de gènere, raça, orientació sexual, religió, ideologia política, nacionalitat, origen social, discapacitat o qualsevol altra circumstància.

Així mateix, RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a mantenir un ambient de treball lliure de qualsevol conducta susceptible de ser considerada com a assetjament o intimidació en el treball, ja sigui sexual o de qualsevol altra naturalesa, entenent-se per assetjament o intimidació qualsevol comportament no desitjat que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la dignitat de la persona i crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Per a això tots els professionals de RAVENTÓS CODORNÍU adoptaran una posició de prevenció d'aquestes conductes d'assetjament o intimidació, i tractaran amb respecte i dignitat tota persona amb la qual tinguin relació empresarial, tant al centre de treball com en viatges de negocis i esdeveniments socials relacionats amb l'activitat laboral.

4.2.3. Desenvolupament professional i formació

RAVENTÓS CODORNÍU considera que la feina és la base i fonament del desenvolupament personal i social dels seus professionals, i es compromet a proporcionar-los una adequada formació en el marc del desenvolupament de les seves expectatives personals i professionals que millori els seus coneixements i habilitats en el negoci, i les seves possibilitats de promoció en el futur.

4.2.4. Seguretat i salut en el treball

RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a posar els mitjans necessaris per a minimitzar els riscos en el treball, i el personal del Grup haurà de conèixer degudament la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció de la seguretat i salut en el lloc de treball, així com les normes que en aquest àmbit i en cada moment siguin aplicables.

Així mateix, RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a facilitar als seus professionals i col·laboradors la formació adequada al respecte, a subministrar els equips de protecció necessaris i a supervisar i informar els professionals de qualsevol situació de risc que hi hagi en el seu centre de treball, per tal que puguin adoptar les mesures oportunes per fer-hi front.

4.2.5. Privacitat de les dades personals

La informació personal no pública facilitada pels treballadors a RAVENTÓS CODORNÍU és considerada reservada i confidencial, per la qual cosa se’n preservarà la integritat, disponibilitat i confidencialitat. De la mateixa manera, RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a assegurar la privacitat de les dades personals de consumidors, proveïdors, professionals, o de qualsevol altra persona que les hagi subministrat a les diferents entitats del Grup.

4.2.6. Ús i protecció d'actius i recursos

RAVENTÓS CODORNÍU posa a disposició dels empleats els recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat professional i facilita els mitjans per a la seva adequada salvaguarda, i cadascun dels integrants del Grup és responsable de la correcta utilització i protecció dels actius i recursos facilitats per l’empresa, que han de ser utilitzats exclusivament per al desenvolupament de la seva activitat laboral de conformitat amb la normativa establerta per l'empresa per al correcte ús dels sistemes informàtics del Grup.


4.3. Relació amb el mercat-clients

4.3.1. Qualitat i Innovació

RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a assolir les més altes cotes de qualitat en els seus productes, posant a disposició dels seus empleats els millors mitjans i coneixements tècnics possibles de manera que les persones del Grup col·laborin amb aquest objectiu amb la professionalitat, compromís i iniciativa deguts, responent sempre a les necessitats del client i procurant donar compliment a les seves expectatives.

4.3.2. Confidencialitat

Tots els integrants de RAVENTÓS CODORNÍU han de garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació de l'empresa, i no es podran divulgar les dades, comptes, informes i plans estratègics de RAVENTÓS CODORNÍU que no siguin de caràcter públic mentre duri la relació laboral amb RAVENTÓS CODORNÍU, i fins i tot després del cessament de la condició d'empleat, directiu, conseller, o del seu vincle formal amb l’empresa.

És prohibit d’extreure o utilitzar informació relacionada amb les activitats del Grup per part de qualsevol persona que vegi extingit el seu vincle formal amb el Grup, i aquesta haurà de retornar tots els recursos i/o materials que li hagin estat lliurats per al desenvolupament de la seva activitat laboral, procedint-se a l’anul·lació de les seves claus d'accés i permisos, i els poders corresponents a activitats de l’empresa, si escau.

4.3.3. Respecte a la lliure competència

RAVENTÓS CODORNÍU es compromet a competir en els mercats tot impulsant la lliure competència en benefici de les comunitats i a complir les lleis establertes al respecte en els diferents països on opera, i el personal del Grup haurà d’evitar qualsevol actuació que suposi un abús o transgressió de la lliure competència.

4.3.4. Relació amb proveïdors i contractistes

Els processos per a la selecció de proveïdors i contractistes del Grup es desenvolupen en termes d'imparcialitat i objectivitat, aplicant en aquests processos els necessaris criteris de qualitat, oportunitat i cost, i actuant sempre en defensa dels interessos del Grup.


4.4. Relació amb la comunitat

4.4.1. Protecció del medi ambient

RAVENTÓS CODORNÍU està fermament compromès amb la protecció i el respecte al medi ambient, i mira de minimitzar els impactes ambientals negatius tot promovent la R+D+I per tal de millorar els processos i procurant l'adequada formació dels seus empleats i col·laboradors sobre l'adequada gestió ambiental, els quals hauran de treballar amb la màxima eficiència energètica i dels recursos naturals i respectar la preservació de la biodiversitat, posant en pràctica els coneixements adquirits.

4.4.2. Prevenció del frau, del blanqueig de capitals i de la corrupció

Compliment de la normativa nacional i internacional

Els professionals i les diferents entitats que conformen RAVENTÓS CODORNÍU han de complir les lleis i tota la resta de normes que resultin d'aplicació en els països en què desenvolupen la seva activitat, incloent-hi la normativa relativa a duanes i comerç.

Prevenció del frau

Els directius i la resta d’empleats de RAVENTÓS CODORNÍU han d'identificar i comunicar al Comitè Ètic l'existència d'activitats fraudulentes, enteses com a accions o omissions comeses deliberadament amb la finalitat d'obtenir un benefici propi o d’altri, amb independència de si aquestes accions o omissions comporten un benefici o un perjudici per a RAVENTÓS CODORNÍU.

Per tal de mantenir pràctiques comercials correctes i evitar activitats fraudulentes, es proporcionarà als auditors, entitats reguladores o organismes governamentals tota la informació precisa i completa, havent de conservar-se tots els registres de comptabilitat de les empreses i els informes obtinguts a partir d'aquests registres, i presentar-se de conformitat amb la legislació vigent.

Prevenció del blanqueig de capitals

RAVENTÓS CODORNÍU només establirà relacions comercials amb clients i socis atenent a la seva competència professional, havent de prendre en consideració que qualsevol pagament que es realitzi a l'empresa amb fons procedents d'activitats delictives pot ser constitutiu d'un delicte de blanqueig de capitals.

Per això, en aquelles operacions o activitats on s'apreciï un risc de blanqueig de capitals, el Grup adoptarà les mesures de compliment oportunes, com ara la identificació del client i la col·laboració amb les autoritats competents.

Prevenció de la corrupció

És totalment prohibit de realitzar qualsevol tipus de donació o promesa a funcionaris públics espanyols o estrangers, candidats polítics o empleats de qualsevol empresa, ja sigui directament o a través d'un intermediari per tal d'influir indegudament en la seva decisió a favor de l'empresa, o per fer que infringeixin les seves obligacions per a obtenir o conservar un negoci o qualsevol altre benefici per a RAVENTÓS CODORNÍU.

El Grup no admet la realització de cap regal, invitació o atenció a clients que superi el que disposa la Política Anticorrupció del Grup, incloses les persones estretament vinculades per llaços familiars o d'amistat al client o funcionari públic. Així mateix, el Grup no admet la recepció de cap regal que superi els límits establerts en la Política Anticorrupció del Grup. Mai s'utilitzaran les targetes de crèdit d'empresa per a ús i despeses personals, de conformitat amb la Política de despeses de viatge i representació d'empresa.

En l'àmbit de les relacions de negocis privades, és prohibit d’oferir qualsevol tipus d'avantatge il·lícit a persones d'altres empreses amb la finalitat que es decantin per l'adquisició dels serveis o productes del Grup, en incompliment els seus deures. Igualment es prohibeix la realització de regals, invitacions o atencions a empleats o directius d'altres empreses al marge de la Política Anticorrupció del Grup.

4.5. Relació amb els accionistes

Per a l'eficiència i competitivitat del negoci és essencial una comunicació eficient i transparent amb els accionistes, d'acord amb les lleis de cada lloc i les normes internes establertes en el Grup.5. SEGUIMENT I CONTROL

Les persones obligades per aquest Codi n’han de conèixer el contingut i els valors sobre els quals se sustenta, respectar-lo, i ajudar la resta de l'equip en el seu compliment. Qualsevol suggeriment de millora, dubte o crítica s'ha de posar en coneixement del superior jeràrquic o del Comitè Ètic.

5.1. Comitè Ètic

El El Comitè Ètic és l'òrgan encarregat d'interpretar el Codi Ètic, i d’implementar les polítiques que garanteixin l'efectivitat del Codi i el compliment de la legalitat.

Estarà format pel o la Directora del Departament Financer, el o la Directora del Departament de Recursos Humans i el o la Responsable de l'Assessoria Jurídica interna del Grup, i periòdicament informarà el Consell d'Administració sobre les mesures adoptades per a una efectiva implantació del Codi.

5.2. Canal Ètic

L'activitat de RAVENTÓS CODORNÍU pot posar de manifest nous conflictes i dilemes ètics en què no resulti fàcil l'aplicació del que disposa aquest Codi. En aquest cas, cal plantejar tots els dubtes al Comitè Ètic per a la seva resolució a través dels diferents canals de informació establerts en la política de Comunicació Interna de l'empresa.

Amb l'objecte de protegir la integritat corporativa del Grup, els empleats i directius s'han de comprometre a posar de manifest qualsevol actuació observada dins de l'organització que infringeixi aquest Codi o la legislació vigent, fins i tot encara que es trobi en un àmbit diferent a l'habitual de les seves activitats, mitjançant denúncia formulada al Comitè Ètic, el qual mantindrà la deguda confidencialitat i reclamarà la intervenció i cooperació de totes les persones que puguin ser d'utilitat per a la millor avaluació de les diferents conductes sotmeses a examen.

Les persones del Grup han de tenir una actuació proactiva i participativa en sintonia amb aquest compromís amb la comunitat, especialment en l'acció social. Les actuacions de patrocini, mecenatge o d'altres en l'àmbit de l'acció social que siguin promogudes per totes les persones del Grup hauran de realitzar-se de conformitat amb la normativa interna existent i de manera transparent, sense buscar el profit i la promoció personal de cap persona de l'organització ni afectar la imparcialitat de cap funcionari públic.

L'anonimat de les persones que utilitzen aquests mecanismes restarà plenament preservat. No obstant això, amb l'objecte d'evitar un ús fraudulent d'aquest Canal Ètic i alhora complir la legislació vigent, totes les denúncies hauran d’estar identificades i explicar els fets esdevinguts amb precisió.

5.3. Sancions disciplinàries

RAVENTÓS CODORNÍU exercirà les mesures legals o disciplinàries que consideri adequades de conformitat amb la legislació vigent per tal d’evitar l'incompliment d’aquest Codi Ètic, i vetllarà perquè no es produeixin comportaments inadequats contra aquells que en puguin denunciar la infracció.

La sanció legal o disciplinària corresponent arribarà no només a aquell que infringeixi el Codi, sinó també a aquells altres que per acció o omissió n’aprovin els comportaments inadequats, o que tenint coneixement d'aquestes infraccions, no intentin solucionar-les immediatament.